Καλώς ήρθες επισκέπτη!


Καλάθι Αγορών

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

Όροι διαγωνισμού

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «Ps Creative Unit Ltd» (εφεξής «η Διοργανώτρια») που εδρεύει στην διοργανώνει διαγωνισμό στον Δικτυακό τόπο “www.Kouklaki.com ” με τον τίτλο “Κάντε Like&share και κερδίστε ενα ζευγάρι παπούτσια ” (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών. Σε περίπτωση που τυχερός του διαγωνισμού ανακηρυχτεί ανήλικο πρόσωπο, οι οποιεσδήποτε σχετικές υποχρεώσεις του ή δικαιώματα που προβλέπονται στους παρόντες όρους θα αναλαμβάνονται από τους ασκούντες τη γονική του μέριμνα.
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Στον Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν: (α) οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο από 16/12/2014 έως και 31/12/2014.
 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και να έχει εισέλθει στην σελίδα της “https://facebook.com/toKouklaki”. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα πρέπει να μεταβούν στο σχετικό Facebook post που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του διαγωνισμού. Εκεί καλούνται να κάνουν Like στην σελίδα και να συμπληρώσουν το e-mail το όνομά τους καθώς και την ηλικία τους- ώστε να πάρουν μέρος στην κλήρωση για να κερδίσουν τα δώρα που αναφέρονται στην παράγραφo 6. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται ο Διοργανωτής. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
 6. Δώρο. Κάθε τυχερός του διαγωνισμού θα λάβει από…1 ζευγάρι παπούτσια LU-8-11SB-B72-1. Ο Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τα ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά των δώρων. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.Σε περίπτωση έλειψης των παραπάνω παπουτσιών, θα αντικατασταθούν με άλλα της ίδιας αξίας.
 7. Τρόπος Ανάδειξης Τυχερών Διαγωνισμού. Από τον διαγωνισμό θα αναδειχθούν 3 (τρεις) νικητές με ηλεκτρονική κλήρωση. Στην σχετική κλήρωση θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών της κάθε φάσης/ενέργειας ξεχωριστά βάσει των ανωτέρω.
 8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο: “ https://facebook.com/toKouklaki ” χωρίς άμεση επιβεβαίωση των στοιχείων, δέκα ημερολογιακές μέρες από την κλήρωση . Oι νικητές θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με e-mail.Οι νικητές που θα ενημερωθούν από την Διοργανώτρια, θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που θα τους ζητηθεί προκειμένου να παραλάβουν το δώρο τους. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμά επί του σχετικού Δώρου και επίσης δεν προβλέπονται αναπληρωματικοί νικητές. Επιπλέον, ο Διοργανωτής δύναται να ζητήσει από τους νικητές υπογραφή δήλωση συναίνεσης για χρήση των στοιχείων τους και φωτογραφιών τους για την προβολή του Διαγωνισμού.
 9. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση του συγκεκριμένου αριθμού των Δώρων. Εφόσον το σύνολο των Δώρων διατεθεί, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών του διαγωνισμού για παροχή πρόσθετου αριθμού Δώρων για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Περαιτέρω ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα των Δώρων. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook
 11. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό για την ολοκλήρωση ανάδειξης των τυχερών και για την παράδοση των Δώρων. Μετά την παράδοση των Δώρων στους τυχερούς οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων και των τυχερών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, πέρα από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των τυχερών του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων σε αυτούς.
 12. Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Διοργανωτή, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπραϊκο  δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Λευκωσίας.
 14. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

BackTop